Baz Luhrmann

- Ngày sinh: 17/09/1962

- Quốc gia: Australia

- Các giải thưởng:

Tiểu sử:

Các phim đã tham gia