J.J. Abrams

- Ngày sinh: 27/06/1966

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử:

Các phim đã tham gia

8.7/10
2008
8.7/10
2008