Jonathan Dayton

- Ngày sinh: 07/07/1957

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử:

Các phim đã tham gia