Martin Campbell

- Ngày sinh: 24/10/1940

- Quốc gia: New Zealand

- Các giải thưởng:

Tiểu sử:

Các phim đã tham gia

6.8/10
2010

Phim Ipad
6.8/10
2010