Shane Black

- Ngày sinh: 16/11/1961

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử:

Các phim đã tham gia