Tomas Alfredson

- Ngày sinh: 01/04/1965

- Quốc gia: Sweden

- Các giải thưởng:

Tiểu sử:

Các phim đã tham gia