Valerie Faris

- Ngày sinh: 20/11/1948

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử:

Các phim đã tham gia