Alan Cumming

- Ngày sinh: 27/01/1965

- Quốc gia: United Kingdom

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia