Alexandra Maria Lara

- Ngày sinh: 12/11/1978

- Quốc gia: Italy

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia