Byung-hun Lee

- Ngày sinh: 12/07/1970

- Quốc gia: South Korea

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

7.7/10
2005

Phim Ipad
7.7/10
2005