Chad Michael Murray

- Ngày sinh: 24/08/1981

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia