Christopher Lambert

- Ngày sinh: 29/03/1957

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

5.4/10
1995

Phim Ipad
5.4/10
1995