David Tennant

- Ngày sinh: 18/04/1971

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia