Elodie Yung

- Ngày sinh: 22/12/1981

- Quốc gia: France

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia