Gabriele Ferzetti

- Ngày sinh: 17/03/1925

- Quốc gia: Italy

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia