Guy Pearce

- Ngày sinh: 05/10/1967

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

7.5/10
2009

Phim Ipad
7.5/10
2009

Phim Ipad
8.6/10
2000