Jim Sturgess

- Ngày sinh: 16/05/1981

- Quốc gia: United Kingdom

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia