Jonathan Pryce

- Ngày sinh: 01/06/1947

- Quốc gia: United Kingdom

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia