Ka Tung Lam

- Ngày sinh: 21/09/1967

- Quốc gia: China

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

7.3/10
2009
7.3/10
2009