Karl Urban

- Ngày sinh: 07/06/1972

- Quốc gia: New Zealand

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia