Michael Fassbender

- Ngày sinh: 02/04/1977

- Quốc gia: Germany

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

6.5/10
2010

Phim Ipad
6.5/10
2010