Sala Baker

- Ngày sinh: 22/09/1976

- Quốc gia: New Zealand

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

Phim Ipad
8.7/10
2002