Sara Malakul Lane

- Ngày sinh: 01/02/1983

- Quốc gia: Thailand

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia