Sarah Parish

- Ngày sinh: 07/06/1968

- Quốc gia: United Kingdom

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia