Simon Bird

- Ngày sinh: 19/08/1984

- Quốc gia: United Kingdom

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia