Velizar Binev

- Ngày sinh: 08/03/1967

- Quốc gia: Bulgaria

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia