Yayan Ruhian

- Ngày sinh: 19/10/1968

- Quốc gia: Indonesia

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia