Đường dây nóng dịch vụ khách hàng 24/7 0847 110 055
EnglishVietnamese

Công ty ASD cam kết cung cấp giải pháp với chất lượng hàng đầu, nhằm giảm thiểu rủi ro về môi trường, tạo dựng nơi làm việc lành mạnh, an toàn, thân thiện cho tất cả nhân viên, khách hàng và các bên liên quan khác. Duy trì tính bền vững cho xã hội, gia đình, từng cá thể trong các hoạt động kinh doanh của mình trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Cam kết của chúng tôi

Để thực hiện các nguyên tắc trên ASD sẽ:

  • Tích hợp chính sách chất lượng, sức khỏe, an toàn, môi trường vào chiến lược kinh doanh.
  • Quản lý chất lượng, sức khỏe, an toàn, môi trường hiệu quả bằng cách phát triển, thực hiện và duy trì việc thực hành tốt nhất, tiếp cận theo quá trình.
  • Đánh giá và quản lý rủi ro chất lượng, sức khỏe, an toàn, môi trường của doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện.
  • Thiết lập và đo lường kết quả thực hiện các mục tiêu chất lượng, sức khỏe, an toàn, môi trường hàng năm cũng như dài hạn để đạt được những bước cải tiến liên tục, bền vững.
  • Xác minh việc tuân thủ các yêu cầu của nội bộ cũng như bên ngoài thông qua các kỳ đánh giá và nỗ lực tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001.
  • Xác định các vấn đề chất lượng, sức khỏe, an toàn, môi trường và tác động của chúng lên thực tiễn các quá trình và sản phẩm để điều chỉnh hoạt động kinh doanh của công ty nhằm đáp ứng những kỳ vọng của công chúng và khách hàng.
  • Nâng cao nhận thức về chất lượng, sức khỏe, an toàn, môi trường và gia tăng sự tín nhiệm của các bên quan tâm trong công việc kinh doanh bằng cách thảo luận, đào tạo và tư vấn.
  • Mọi nhân viên chịu trách nhiệm về cam kết của họ với các nguyên tắc này của chúng tôi

Chính sách này áp dụng cho tất cả các địa điểm kinh doanh của Công ty ASD

error: Content is protected !!