Đường dây nóng dịch vụ khách hàng 24/7 0847 110 055
EnglishVietnamese

ISO 45001:2018

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp –Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng đã chính thức được ban hành tháng 3/2018.

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 ra đời với hy vọng sẽ thay đổi điều đó. Tiêu chuẩn này cung cấp cho các cơ quan chính phủ, ngành công nghiệp và các bên liên quan các hướng dẫn hữu ích và hiệu quả để cải thiện an toàn lao động ở các nước trên thế giới. Thông qua một khuôn mẫu dễ sử dụng, Tiêu chuẩn ISO 45001 có thể áp dụng cho cả nhà máy và đối tác, cũng như và các cơ sở sản xuất của chúng, bất kể vị trí nào.

Tiêu chuẩn ISO 45001 được thiết kế để tích hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác của ISO và đảm bảo mức độ tương thích cao với ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 nên các tổ chức đã áp dụng tích hợp rất thuận lợi.

Tiêu chuẩn ISO 45001 sẽ thay thế tiêu chuẩn OHSAS 18001, tuy nhiên các tổ chức đã và đang được chứng nhận OHSAS 18001 sẽ có ba năm áp dụng sau đó sẽ chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới ISO 45001.

Để chuẩn bị cho  việc chuyển đổi các tổ chức cần phải:

1- Đào tạo nhận thức và diển giải tiêu chuẩn ISO 45001:2018

2- Rà soát lại toàn bộ tài liệu và xác định các điểm còn thiếu để sửa đổi

3- Xây dựng kế hoạch/kế hoạch chuyển đổi nhằm thực hiện bổ sung các công việc từ tiêu chuẩn hiện hành.

4- Cập nhật OHSMS hiện có để đáp ứng các yêu cầu mới và thực hiện xác nhận hiệu lực của hệ thống (đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo, báo cáo các chỉ số giám sát và đo lường,…)

5- Liên hệ với tổ chức chứng nhận để thực hiện đánh giá chuyển đổi theo ISO 45001:2018.